Over BKR hypotheek

Kredietsoorten
In Nederland kunnen consumenten kiezen uit veel verschillende kredieten van diverse kredietverleners. Elke kredietverlener verkoopt zijn kredieten onder eigen productnamen. Deze namen zijn niet bekend bij het BKR. Als een deelnemer een krediet heeft verstrekt, meldt hij de gegevens uit de overeenkomst aan het BKR.
Het BKR verwerkt deze gegevens in CKI.

In CKI worden zeven verschillende basisvormen van kredietverlening onderscheiden, namelijk:
- Aflopend krediet (AK)
- Doorlopend krediet (RK)
- Overige obligo's (RO)
- Verzendhuiskrediet (VK)
- Hypotheek (HY)
- Schuldregeling (SR)
- Telecommunicatievoorziening (TC)

Bijzonderheden
Het Centraal Krediet Informatiesysteem maakt inzichtelijk wie in Nederland welk krediet op zijn naam heeft staan. Om wie het gaat, blijkt uit de persoonsgegevens. Uit de kredietgegevens blijkt om welk krediet het gaat. Tenslotte worden ook eventuele bijzonderheden gedurende de looptijd van een krediet verwerkt.
Circa 94% van de consumenten die bij het BKR bekend is, komt zonder problemen de betalingsverplichtingen na. Uit de BKR informatie blijkt dat zij altijd stipt hebben voldaan aan hun verplichtingen. Soms komt het voor dat er betaalproblemen rijzen bij de aflossing van een krediet. Of dat bijvoorbeeld een vordering tot terugbetalen in handen is gegeven van een incassobureau. Dergelijke bijzondere situaties worden in CKI weergegeven met een 'bijzonderheidcode'. Zo'n code geeft op neutrale wijze aan wat er aan de hand is, zonder een oordeel te geven.

Achterstand en Herstel
De deelnemers zijn verplicht om een betalingsachterstand te melden bij het BKR. Maar dat gebeurt niet zo maar. Zij zijn verplicht u vooraf te waarschuwen dat de achterstand bij het BKR wordt gemeld als u langer wacht met betalen. Het moment waarop deze melding plaatsvindt hangt af van het soort krediet. Deze periode tussen het moment dat de betalingsachterstand ontstaat en het moment waarop deze bij het BKR wordt aangemeld, varieert tussen de twee en vier maanden. Bij een aflopend krediet gebeurt dit bijvoorbeeld na twee maanden. Officieel heet het melden van een achterstand een 'Achterstandsmelding'. In uw gegevens is deze zichtbaar met een 'A' bij het betreffende krediet.
Hebt u uw achterstand ingelopen, dan is dit ook zichtbaar in CKI. Een 'H', van Herstel, bij het betreffende krediet geeft dit aan. De 'H' wordt alleen vermeld als het krediet doorloopt. Als u de achterstand hebt ingelopen en daarmee het krediet hebt beëindigd, wordt een einddatum bij het krediet geplaatst. De ‘A’ van Achterstand blijft met de einddatum zichtbaar bij het betreffende krediet. Vijf jaar na de einddatum verdwijnen uw gegevens over het beëindigde krediet automatisch uit het bestand van het BKR. Dus ook de ‘A’.

Bijzonderheidcodes
Naast de 'A' en de 'H' kent het BKR nog vier bijzonderheidcodes die aangeven dat er iets aan de hand is.
Code 1: Er is een aflossings- of schuldregeling getroffen, nadat de achterstandssituatie is ontstaan.
Code 2: De (restant)vordering is opeisbaar gesteld.
Code 3: Er is een bedrag van € 250 of meer afgeboekt. Slechts wanneer afboeking wegens finale kwijting plaatsvindt, moet tegelijkertijd met de code 3 een einddatum worden gemeld. In andere gevallen wordt geen einddatum gemeld.
Code 4: De kredietnemer blijkt/bleek onbereikbaar.

In tegenstelling tot Achterstands- en Herstelmeldingen geldt voor het aanmelden van bijzonderheidcodes geen wachttijd. Deelnemers zijn niet verplicht u vooraf aan te kondigen dat zij een bijzonderheidcode melden bij het BKR.

BKR beslist niet
Het BKR verwerkt alle gegevens - inclusief bijzonderheden - om neutraal en zonder oordeel te informeren over kredieten die iemand op zijn naam heeft of had staan. Het BKR beslist namelijk niet of u een krediet krijgt. Het is de deelnemer die beslist. Op basis van alle beschikbare informatie maakt hij een afweging of het verstrekken van een krediet verantwoord is. Om een goede afweging te maken heeft de deelnemer ook gegevens nodig die niet bij het BKR bekend zijn. Denk hierbij aan uw inkomen, woonlasten, energielasten en gezinssituatie.

Wat niet bekend is bij BKR
Veel mensen denken dat bij BKR alles over iemands financiële situatie bekend is. Dit is niet het geval. Zaken als inkomen, huurschuld, belastingschuld of onbetaalde rekeningen bij het energiebedrijf zijn niet bij het BKR bekend. Ook studiefinancieringen van de Informatie Beheer Groep komen niet bij BKR voor. Het BKR verwerkt en informeert alleen wie in Nederland welk krediet op zijn naam heeft of had staan, mits het binnen de voorwaarden voor gegevensverwerking valt.

Centraal Krediet Informatiesysteem
Bureau Krediet Registratie, kortweg BKR, informeert over het leen- en aflosgedrag van consumenten in Nederland. In het Centraal Krediet Informatiesysteem van BKR ofwel CKI legt het BKR betalingsverplichtingen vast van consumenten die een krediet, kredietfaciliteit of gsm-abonnement op hun naam hebben. Als u bijvoorbeeld een flexibel krediet, een creditcard of een kredietlimiet op uw betaalrekening of een gsm-abonnement hebt, bent u ook bekend bij het BKR.

Niet alleen betaalproblemen bekend bij BKR
In het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) staan de betalingsverplichtingen van alle consumenten, die in Nederland een krediet hebben of hadden in de afgelopen vijf jaar. Het gaat dus om alle kredieten en niet alleen om kredieten waarbij betaalproblemen zijn ontstaan. Circa 94% van de consumenten die bij het BKR bekend is, komt zonder problemen de betalingsverplichtingen na. Kredieten worden in CKI verwerkt vanaf het moment dat ze worden afgesloten. Vijf jaar nadat het krediet is beëindigd verdwijnen de overeenkomstgegevens hiervan uit CKI.
Het BKR heeft er bewust voor gekozen alle kredieten te verwerken in plaats van alleen de probleemgevallen. Dit geeft namelijk een volledig beeld van het leen- en aflosgedrag van iemand. Zo helpt het BKR voorkomen dat iemand financieel gesproken teveel hooi op zijn vork neemt.

Bijna 10 miljoen mensen
De kans is groot dat u bij het BKR bekend bent. In CKI zijn namelijk de gegevens van bijna 10 miljoen consumenten verwerkt. Zij hebben allemaal een krediet op hun naam staan. Denk bijvoorbeeld aan een kredietlimiet op de betaalrekening, een creditcard of een flexibel krediet.

Ruim 20 miljoen kredieten

Ieder krediet in Nederland is bij het BKR bekend vanaf het moment dat het wordt afgesloten. Vijf jaar nadat het krediet is beëindigd, verdwijnen de gegevens hiervan uit CKI. Het aantal kredieten dat bij het BKR bekend is groeit. Gemiddeld hebben consumenten twee kredieten op hun naam staan. Het gaat om lopende kredieten of kredieten die korter dan vijf jaar geleden zijn beëindigd.

Verwerking in CKI

Hoe komt BKR aan uw gegevens?
Het BKR ontvangt uw gegevens van de deelnemers met wie u een krediet of gsm-abonnement hebt afgesloten. Alleen zij kunnen deze gegevens aan het BKR doorgeven.

Wat weet BKR over u?
In CKI staan alle kredieten waarvan een consument minimaal drie maanden gebruik kan maken. Het bedrag moet over het algemeen liggen tussen € 500 en € 125.000. Ook zijn gsm-abonnementen bekend bij het BKR. In CKI staan dus niet alleen betalingsverplichtingen waarbij betaalproblemen zijn ontstaan.

Wanneer weet BKR dat u een krediet heeft?
De gegevens van het verstrekte krediet worden direct na de administratieve verwerking bij de kredietverlener aan het BKR doorgegeven. Hetzelfde geldt voor gsm-abonnementen. Dit zijn de deelnemers verplicht volgens de BKR regels.

Leen- en aflosgedrag
Met het CKI kan het BKR betrouwbare en objectieve informatie bieden over het leen- en aflosgedrag van consumenten. De deelnemers informeren het BKR over de kredieten die zij hebben verstrekt aan consumenten. Het BKR verwerkt deze gegevens in CKI.
Circa 94% van de consumenten die bij het BKR bekend is, komt zonder problemen de betalingsverplichtingen na. Een deelnemer die informeert naar hun gegevens, ziet dat zij altijd stipt aan hun verplichtingen hebben voldaan.
Slechts 6% van alle consumenten die bij het BKR bekend zijn, heeft moeite met terugbetalen. Zij zijn genoodzaakt om betaaltermijnen uit te stellen. Een betalingsachterstand wordt pas enige tijd nadat betaald had moeten worden gemeld bij het BKR. Deelnemers zijn verplicht de consument vooraf te waarschuwen dat de achterstand wordt gemeld als de betaling langer wordt uitgesteld of als er geen betalingsregeling is getroffen. Als het krediet is beëindigd wordt de einddatum van het krediet vermeld in CKI. Vijf jaar nadat het krediet is beëindigd verdwijnen de gegevens van het beëindigde krediet uit het bestand.

Actuele informatie
Het BKR verstrekt informatie over wie welk krediet heeft of had in Nederland. De gegevens van het verstrekte krediet worden direct na de administratieve verwerking bij de kredietverlener aan het BKR doorgegeven. Dit zijn de deelnemers verplicht volgens de BKR regels.
Het BKR ontvangt uw gegevens van de deelnemers met wie u een krediet hebt afgesloten. Zij informeren het BKR ook over veranderingen in uw gegevens. Een verandering kan zijn een adres- of naamswijziging. Maar ook dat u het krediet volledig hebt afgelost, dat er een betalingsachterstand is ontstaan of ingelopen. Samen met de deelnemers houdt het BKR uw gegevens actueel en correct.
 
Persoonsgegevens
In CKI staat wie welk krediet of gsm-abonnement op zijn naam heeft of had staan in Nederland. Niet meer en niet minder. Het BKR verwerkt alleen de gegevens die hiervoor van belang zijn. Dat wil zeggen: wel iemands naam, maar niet diens afkomst. Wel iemands adres, maar niet diens politieke voorkeur. Wel iemands geboortedatum, maar niet diens geloof. Zaken als huidskleur, politieke voorkeur of geloof zijn immers niet relevant voor een objectief beeld van iemand zijn leen- en aflosgedrag.
Hebt u een krediet of gsm-abonnement op uw naam? Of hebt u deze de afgelopen vijf jaar gehad? Dan zijn de volgende persoonsgegevens van u bekend in CKI:
- Geboortenaam
- Voorletter(s)
- Geboortedatum
- Adres
- Postcode en Woonplaats
- Kredietgegevens

In CKI staat precies welk krediet of gsm-abonnement iemand op zijn naam heeft of had staan in Nederland. Het gaat alleen om kredieten. Een hypothecair krediet is in principe niet bij het BKR bekend. Deze wordt pas bij het BKR aangemeld als u langer dan 120 dagen een termijnbedrag niet hebt betaald. Andere betalingsverplichtingen zijn niet bij het BKR bekend. Het BKR verwerkt alleen die gegevens die nodig zijn om een beeld te geven van uw leen- en aflosgedrag. Zo is bijvoorbeeld zichtbaar hoe hoog het geleende bedrag is, maar niet waarvoor u het gebruikt.

In CKI komen de volgende kredietgegevens voor:

- het geleende bedrag of het bedrag dat u maximaal mag besteden,
- het moment waarop het krediet ontstond
- de maand waarin volgens afspraak met de deelnemer het krediet volledig moet zijn afgelost.
- de maand waarin het krediet daadwerkelijk is beëindigd.
- de kredietsoort
- eventuele bijzonderheden gedurende de looptijd van het krediet.

Voorwaarden gegevensverwerking
Het BKR informeert over vrijwel alle kredieten of gsm-abonnementen die aan consumenten in Nederland zijn verstrekt. Deze worden bij het BKR gemeld volgens de BKR regels.
- het krediet heeft een looptijd van tenminste drie maanden,
- het geleende bedrag is minimaal € 500 en maximaal € 125.000,
- het krediet is verstrekt aan een natuurlijk persoon.

Met een natuurlijke persoon wordt een consument bedoeld, maar ook bedrijven waarbij de directeur/eigenaar hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld. Bijvoorbeeld bij een éénmanszaak.

Wettelijke kader voor consumenten

De rechten die u als consument hebt ten aanzien van het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) liggen vast in de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wbp. Het doel van deze wet is om de privacy van personen zo goed mogelijk te beschermen. De Wbp is niet alleen van toepassing op CKI. Vrijwel alle registers waarin persoonsgegevens voorkomen vallen onder deze wet.
Het College bescherming persoonsgegevens ziet er op toe dat BKR en andere organisaties die werken met persoonsgegevens zich aan de Wbp houden.

Inzageprocedure
U kunt uw gegevens opvragen bij iedere bank in Nederland, ook als u geen klant bent bij die bank. Het opvragen van uw gegevens doet u als volgt:
- Bij iedere bank in Nederland ligt een consumentenbrochure ‘Wat doet BKR voor mij?’ Aan deze brochure is een aanvraagformulier gehecht waarmee u uw gegevens kunt opvragen. Dit aanvraagformulier vult u in.
- U overhandigt het ingevulde formulier aan de bankmedewerker en legitimeert zich met een geldig identiteitsbewijs.
- U betaalt de bankmedewerker € 4,50. Dit zijn de kosten voor het doen van een inzage.

De bank stuurt het ingevulde aanvraagformulier naar het BKR. Normaal gesproken ontvangt u binnen vijf werkdagen het gevraagde overzicht op het opgegeven thuisadres.

Als u uw gegevens snel wilt inzien, kunt u deze ook bij het BKR in Tiel ophalen. Maakt u dan wel minstens drie dagen van tevoren telefonisch een afspraak met de afdeling Inlichtingen & Inzage. Alleen zo kan het BKR er voor zorgen dat u uw gegevens direct kunt meenemen.
Net als bij de bank is het betalen van € 4,50 en legitimeren verplicht.
Het BKR kantoor is op werkdagen open voor bezoek van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
Het is niet mogelijk om gegevens via internet of per telefoon op te vragen.
Om inzage te doen moet u zich namelijk legitimeren. Zo wordt voorkomen dat uw gegevens in verkeerde handen vallen.

Hebt u nog vragen? Bel dan met de afdeling Inlichtingen & Inzage van het BKR. Op werkdagen is deze bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur via 0900 - 257 84 35 of 0900 - BKRTIEL (€ 0,15 per minuut).

Het bezoekadres van het BKR is:
Dodewaardlaan 1 te Tiel

Het postadres van het BKR is:
Postbus 6080, 4000 HB Tiel


Markerkant 12.06-21
1314 AK Almere
Tel. (036) 530 00 46
GSM 06 531 721 67
Fax (036) 534 60 03


Erkend Hypotheek AdviseurStichting FinanciŽle DienstverleningKlachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening


StatCounter - Free Web Tracker and Counter
© 2007 Eenhypotheekprobleem.nl